T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine 2 Kısım 20 Kalem Güvenlik Personelleri Giyim Ve Ekipman Alımı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine 2 Kısım 20 Kalem Güvenlik Personelleri Giyim ve Ekipman Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi İlanlar Hit: 28 / Yorum: 0 / 5 Eylül 2018 18:14
-A +A

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine 2 Kısım 20 Kalem Güvenlik Personelleri Giyim Ve Ekipman Alımı Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine 2 Kısım 20 Kalem Güvenlik Personelleri Giyim ve Ekipman Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                      : 2018/416090
1-İdarenin
a) Adresi                                        : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1  05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası           : 0 358 252 75 09 - 0 358 252 74 20
c) Elektronik Posta Adresi              : amasya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı               : Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerine 2 Kısım 20 Kalem Güvenlik Personelleri                                                                        Giyim ve Ekipman Alımı,MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                             : Amasya S.Ş.Eğitim ve Araştırma Hast-Suluova Devlet Hastanesi-Merzifon K.M.P.                                                                        Devlet Hastanesi -Taşova Devlet Hastanesi-G. Hacıköy Devlet Hastanesi-Amasya                                                                      ADSM. Merkezi
c) Teslim tarihi                               : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 gün içerisinde yüklenici işe başlayacaktır.                                                              Sözleşme İmzalayan firma / firmalar işe başlama tarihinden itibaren peyderpey                                                                 malzemeleri; Amasya S.Ş.Eğitim ve Araştırma Hast.-Suluova Devlet Hastanesi-                                                                  Merzifon K.M.P Devlet Hastanesi -Taşova Devlet Hastanesi-G. Hacıköy Devlet                                                               Hastanesi-Amasya ADSM. Merkezi deposuna teslim edecektir. Sözleşmenin süresi                                                                       işe başlama tarihinden İtibaren 1 (bir) yıldır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                            : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No: 10/1 AMASYA                                                                        Merkezi Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati                            : 14.09.2018 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin Numunelerini, üzerinde firma kaşesi ürün sıra no yazılı olarak, İhale saatinden önce teslim edecek olup; Numune Teslim Tutanağını ihale zarfı ile birlikte sunacaklardır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkezi Satınalma Birimi Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad, No:10/1 AMASYA adresinden satın alınabilir ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Amasya Merkez Şubesi TR15 0001 0000 3012 9419 985007 nolu hesap yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır, ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(06.09.2018 YENİ EMEL 46)                                                                                   Dr. Öner NERGİZ
                                                                                                                                 İl Sağlık Müdürü

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 973 Oy (%48)

  • İyi : 988 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%0)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...