T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI 2 Kalem Gıda Maddesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi İlanlar Hit: 220 / Yorum: 0 / 23 Ağustos 2017 09:12
-A +A

T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
AMASYA GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
2 Kalem Gıda Maddesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhale kayıt numarası : : Madde 2 (a) bendinde belirtilmiştir.
1- İdarenin
a) Adresi : GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 358 218 05 67 – 0 358 218 05 68
c) Telektronik Posta Adresi : 751976@meb.k12.tr
2- İhale Konusu Malın :
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif Hahvaltılık Malzemesi 14  Kalem 2017 / 415997
 Muhtelif Kuru Gıda 27  Kalem                           2017 / 415979
b) Teslim [yeri/yerleri] : GÜZEL SANATLAR LİSESİ PANSİYONU
c) teslim [tarih/tarihleri] : Tüm Gıda Maddeleri Sözleşmeye Müteakip 360 Takvim günü içerisinde
3- İhalenin :
a) Yapılacağı Yer : GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜR ODASI / AMASYA
b) Tarihi ve Saati : Muhtelif Hahvaltılık Malzemesi 05/09/2017 Saat : 10.00 : Muhtelif Kuru Gıda 05/09/2017 Saat : 11.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,  
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g) ve (i) bentlerinde  sayılan durumlar da  olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Tip İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, g) Mal alımı Tip İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü, Hizmet alımı Tip İdari şartnamenin 7.5.1 ve 7.5.2 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İhale Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik, faaliyet belgeleri. h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Tip İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği Tip İdari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi, k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, l) Tip İdari Şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b),(c),(d), ve (ı) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler, Tip İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- a)ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı verilmeyecektir.
7- İhale dökümanı CD ortamında hazırlanmış olup, Güzel Sanatlar Lisesi / AMASYA adresinde görülebilir ve   30 TL. Karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İsteklilerin ihale dokümanı CD.’ni satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, 3.madde (b) bendinde yazılı gün ve ihale saatine kadar Güzel Sanatlar Lisesi İhale Komisyon Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- 10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumların teklifleri kabul edilmeyecektir.
13- İhtiyacın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her bir kalem ayrı ayrı isteklilere yada birkaç kalem aynı istekliye de ihale edilebilecektir. Ancak, her üç durumda da her bir kalemin teminatları ayrı ayrı yatırılacak, sözleşmeleri ayrı ayrı yapılacaktır.
14- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hüküm giymediğine dair sabıka kaydı. İhale aşamasında ihale komisyonuna ibraz edilecektir.
(231.08.2017 YENİ EMEL 65)

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 906 Oy (%48)

  • İyi : 934 Oy (%50)

  • Fena değil : 9 Oy (%0)

  • Kötü : 35 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...