İLAN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar Hit: 241 / Yorum: 0 / 25 Ağustos 2017 17:19
-A +A

İLAN
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Konusu Yerin Adı İşin Niteliği Muhammen Bedeli-Bütçesi İhale Süresi Geçici Teminat
% 3
İhale Usulü Şartname Bedeli İhale Tarihi ve Saati
KIZILCA Örnek Avlağı Kızılca Örnek Avlak  İşletmeciliği İşi 5.422,75 TL
Döner Sermaye
10 YIL 162,68 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi uyarınca ve aynı kanunda 5577 sayılı Kanunla 25.01.2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda “KAPALI TEKLİF USULÜ-ARTTIRIM” 50,00 TL 06.09.2017 Saat 14.00
   
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
XI. Bölge Müdürlüğü Amasya Şube Müdürlüğünce 06.09.2017 Çarşamba günü saat 14.00 da Kızılca Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ ve SÖZLÜ ARTTIRIM” ile ihale edilecektir. İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir.
İhale Şartnamesi ve ekleri XI. Bölge Müdürlüğü Amasya  Şube Müdürlüğü’nün adresinde görülebilir ve 50 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli XI. Bölge Müdürlüğü Amasya Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığının Veznesine veya Ziraat Bankası Amasya Şubesinin TR06 0001 0000 3012 966784 5001 nolu hesabına yatırılacaktır.
Kızılca Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi İhalesi 06.09.2017  Çarşamba Günü saat 14.00’da yapılacaktır.
İhale Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü Amasya  Şube Müdürlüğü idare binasında yapılacaktır.(Kirazlıdere mah. Orköy Hizmet Binası No:13 AMASYA)
 
İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:
1-İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) (Tüzel kişiliğe haiz olanların ise, tüzel kişiliğin yönetim kurulu ve ortaklarına ait şahsi sabıka kaydı) kaydı olmadığına dair belge getirmek.
8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
11- İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12- İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
13-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
14- İdare adına alınmış (Kızılca Örnek Avlağı için muhammen bedelin % 3’ü 162,68 TL) geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu.
15-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).
16-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
17-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,
2- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),
3- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
4-İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
5-İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.
Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü Amasya Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Zarf;
Kızılca Örnek Avlak İşletmeciliği işi için 06.09.2017 Çarşamba Günü 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü Amasya Şube Müdürlüğü İdare Binasında İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
NOT: İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
                                                                                                                               İLAN OLUNUR
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
                                                                                                   XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 906 Oy (%48)

  • İyi : 934 Oy (%50)

  • Fena değil : 9 Oy (%0)

  • Kötü : 35 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...